การอบรมในรูปแบบโรงเรียนภาคฤดูร้อน (Summer School) ในหัวข้อ “สตรีนิยม ความเสมอภาค และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” (Feminism, Equality and Southeast Asian Studies)
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการอบรมในรูปแบบโรงเรียนภาคฤดูร้อน (Summer School) ในหัวข้อ “สตรีนิยม ความเสมอภาค และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” (Feminism, Equality and Southeast Asian Studies) ในสามวิชาหลัก ๆ ดังนี้
1. ความรู้เบื้องต้นทางสตรีศึกษา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
2. การวิจัยในแนวสตรีนิยมเบื้องต้น
3. เควียร์และทรานส์ศึกษาเบื้องต้น
รวมระยะเวลา 14 คาบ 42 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 29, 30 มิถุนายน และ 6, 7, 13, 14, 20 และ 21 กรกฎาคม 2567 โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567
.
.
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ทาง
E-mail: summerschool.seas@gmail.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 083-231-4071